Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Βεράτιον Σουλτάνου Μεχμέτ Δ΄


   Ο Πατριάρχης των εν Σταμπούλ μη μουσουλμάνων υπηκόων μου Διονύσιος, αποταθείς δι’ αιτήσεως αυτού εις την ευδαίμονα εξουσίαν μου, υπέβαλεν ότι επειδή ο υπαγόμενος εις την πατριαρχικήν αυτού αρχήν Μητροπολίτης των εν Αργυρουπόλει και το Καράχισαρι-Σαρκί μη μουσουλμάνων υπηκόων μου Γρηγόριος εκοιμήθη, εις την κενωθείσαν Μητρόπολιν αυτού ετοποθετήθη άλλος φέρων το αυτό όνομα Γρηγόριος και παρεκάλεσεν όπως ο υψηλός ορισμός μου απευθυνθή προς αυτόν και εκδοθή το υψηλόν βεράτιόν μου.
   Μετά την καταβολήν του ειθισμένου πεσκεσίου των χιλίων πεντακοσίων μετρητών εις το θησαυροφυλάκιον και την αναγνώρισιν αυτού ως Μητροπολίτου, έδωκα εις αυτόν το παρόν υψηλόν μου βεράτιον τη εικοστή ημέρα του μηνός Ρεμπίουλ-εββέλ του έτους 1095.
   Επί τούτοις ώρισα όπως ο ειρημένος κληρικός Γρηγόριος κατασταθή κατά τα έθιμα και το ιεροτελεστικόν και τους νόμους Μητροπολίτης και οι εντός των ορίων των διαληφθεισών περιφερειών Αργυρουπόλεως και Καράχισαρι-Σαρκί κατοικούντες μη μουσουλμάνοι γνωρίζωσι τον ως άνω ως Μητροπολίτην αυτών, αποτεινόμενοι προς αυτόν δια παν ό,τι αφορά εις τας σχέσεις αυτών προς την Μητρόπολιν ταύτην και να μη παρεκκλίνωσιν από τους αληθείς λόγους του.
   Ουδείς να έχη το δικαίωμα του επεμβαίνειν επί περιπτώσεων τιμωρίας ή αμοιβής των ιερέων. Και όσα από τα κατάλοιπα των αποθνησκόντων ιερέων, ιερομονάχων και καλογήρων, κατά τα από μακρού κρατούντα παρ’ αυτοίς, ανήκουσιν εις τον Πατριάρχην, να λαμβάνη και διαφυλάττη ο ειρημένος κληρικός άνευ οιασδήτινος αντιθέτου παρεμβάσεως των οργάνων του οικονομικού εφόρου. Και μετά την εξόδιον ακολουθίαν των κληρικών και λαϊκών του πληρώματος, όσα κληροδοτούσιν ούτοι υπέρ των ενδεών και του Πατριάρχου, να διατίθενται επί παρουσία αξιοπίστων εκ των Ρωμηών προσώπων.
   Ουδείς να αντιλέγη εις περιπτώσεις επιβολής αργίας εις κληρικούς, ούτε και να είναι δυνατόν εις τους ιερείς να τελώσι γάμους ή να αναθέτωσιν εις άλλους την τέλεσιν γάμων, κεκλημένων των μη μουσουλμάνων άνευ της αδείας του ειρημένου κληρικού. Επί περιπτώσεων εγκαταλείψεως υπό γυναικός του συζύγου αυτής ή χωρισμού αυτού επί τω σκοπώ συζεύξεως μετ’ άλλης γυναικός ή συνάψεως γάμου, ουδείς να έχη δικαίωμα παρεμβάσεως μεταξύ των ή αναμίξεως εις τα κατ’ αυτούς, παρεκτός του Μητροπολίτου.

   Και γενικώς ουδείς να κέκτηται το δικαίωμα κατά τα διέποντα τας θρησκευτικάς των υπηκόων μου τούτων υποθέσεις να θίγη τι από τα ανήκοντα εις τους ναούς, ήτοι αμπέλους, κήπους, αγροκτήματα, νομάς, αγρούς, αγιάσματα, μοναστήρια και μύλους και λοιπά αφιερώματα των εκκλησιών, τα οποία οι έχοντες την αυτήν μητροπολιτικήν ιδιότητα κατείχον έκπαλαι και διαχειρίζοντο, να δύναται δε κατά τον αυτόν τρόπον να κατέχη και διαχειρίζηται και ο ως άνω κληρικός.

   Ούτω να γνωρίζωσι πάντες οι έχοντες πίστιν εις το ιερόν σήμα μου.


Εγράφη τη 20η Ρεμπίουλ Αχίρ 1095
(16η Ιουνίου 1684)
Βεράτιον φέρον τον τουράν του Σουλτάνου

ΣΗΜ.: Ελεύθερη μετάφραση του Βερατίου, από το Μητροπολίτη Κολωνείας, Γαβριήλ Πρεμετίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου