Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Η μοιχεία αιτία διαζυγίου, στην Καϊλούκα του 1899


   Ο σύζυγος ζητά διαζύγιο λόγω απιστίας της συζύγου του. 
   Οι μάρτυρες πιστοποιούν ότι η συμπεριφορά της συζύγου και η συναναστροφή της με άλλους έγγαμους άνδρες, έχει προκαλέσει σούσουρο στο χωριό Καϊλούκα και παραλίγο φονικό. 
   Η σύζυγος δικαιολογείται λέγοντας ότι παντρεύτηκε μόλις δώδεκα χρονών και μετά από λίγους μήνες ο σύζυγος έφυγε για δουλειά στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στο νησί Πρίγκηπο. 
   Η συνέχεια στα πρακτικά του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κολωνίας…
                                                        Συνεδρίασις Γ΄

   Παρακαθημένης της Α.Σ. του αγίου Κολωνίας  Κου Κου Πολυκάρπου παρόντων των μελών του Πνευματικού Δικαστηρίου Αρχιμανδρίτου Μιχαήλ και παπα-Θεοφάνους και του χρέη γραμματέως εκπληρούντος Ανδρέου Μαυρίδου, μετά την ανάγνωσιν και επικύρωσιν των πρακτικών της προηγουμένης συνεδρίας ανεγνώσθη αγωγή υπό ημερ. 4 Νοεμβρίου ε.ε. και αριθμ. πρωτοκ. 30 του Παύλου Π--------------- κατοίκου Κωνσταντινουπόλεως (Πριγκήπου), υπηκόου οθωμανού, το επάγγελμα υπηρέτου, δι’ ης εκτέθησεν ότι προ δέκα οκτώ ετών εστέφθη νομίμως μετά της αντιδίκου συζύγου αυτού Θεοδώρας Κ-------------, ήτις δυστυχώς παραγνωρίσασα τα συζυγικά αυτής καθήκοντα εξετράπη της ευθείας οδού, όπερ ανάγκασεν αυτόν, καίτοι ευρισκόμενον εν τη αλλοδαπή, να μεταβή παρ’ αυτή προς διόρθωσιν αυτής, αλλ’ ότι αύτη ου μόνον απέσχε πάσης διορθώσεως, αλλά και εξετραχηλίσθη έτι μάλλον, συναναστρεφομένη μετά ξένων ανδρών, εραστών αυτής, μεθ’ ων αναιδώς συνεφθείρετο, από δε του 1896 μετά τινος εγγάμου Αναστασίου Κ------------, όστις ήδη διατελεί απομεμακρυσμένος επ’ αυτής υπό των συγγενών και οικείων αυτού, ότι η αντίδικος σύζυγός του δια των τοιούτων παρεκτροπών και των μετά ξένων ανδρών αθεμίτων αυτής σχέσεων παρέχει αυτή το δικαίωμα, όπως εκζητήση το απ’ αυτής διαζύγιον, ότι την τοιαύτην αυτής διαγωγήν δύναται να πιστοποιήση άπασα η κοινότης Κέϊλικας ήτις ενήμερος διατελεί των εκάστοτε υπ’ αυτής διαπραττομένων αθεμιτουργιών, ότι ουδόλως ανέχεται ίνα θεωρείται σύζυγος γυναικός αισχρής και διεφθαρμένης κηλιδωσάσης την τιμήν και υπόληψιν αυτού, και εξαιτείται όπως γενομένης αποδεκτής της αγωγής αυτού ταύτης και ενεργουμένων ταύτα των προδικαστικών διατυπώσεων, κηρυχθή διαλελυμένος ο μετά της αντιδίκου συζύγου του υφιστάμενος γάμος εξ υπαιτιότητος αυτής και καταδικασθή αύτη εις την καταβολήν πάντων των δικαστικών εξόδων και τελων.

   Της αγωγής ταύτης παραπεμφθείσης αρμοδίως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και μετά νόμιμον προδικασίαν εισαχθείσης εις συζήτησιν κατά την συνεδρίαν της 16ης Δεκεμβρίου ε.ε. παρέστησαν ο μεν ενάγων δια πληρεξουσίου αυτού αντιπροσώπου του Χαραλάμπους Δαμιανού, κατοίκου Κέϊλικας, διορισθέντος τοιούτου δυνάμει πληρεξουσίου εγγράφου υπό ημερομηνίαν 18 Νοεμβρίου 1899 και αριθμ. πρωτοκ. (1475) αρμοδίως κεκυρωμένου, ος και ανέπτυξε και προφορικώς τα εν τη αγωγή αυτού, επιπροσθείς ότι είναι έτοιμος ίνα παρουσιάση μάρτυρας προς απόδειξιν της ενοχής της αντιδίκου αυτού. 

   Εις απάντησιν η εναγομένη αντέταξεν ότι μόλις δωδεκαέτις συζευχθείσα τον αντίδικον σύζυγον, επί εξ μόνον μήνας συνέζησε μετ’ αυτού, μετά δε το χρονικόν τούτο διάστημα απήλθεν ούτος εις αλλοδαπήν, αύτη δε ως άνθρωπος ήμαρτεν, καθόσον είπε «Μόνος εις Θεός αναμάρτητος» και παρακαλά όπως υποχρεωθή ο σύζυγος αυτής ίνα παραλάβη ταύτην. 
   
   Εις ταύτα ανταπήντησεν ο πληρεξούσιος του ενάγοντος ότι πολλάκις και ενουθετήθη η αντίδικος όπως αποστή της σκολιάς οδού και επί τούτω ήλθεν εις την πατρίδα ο εντολοδότης αυτού, όπως δηλαδή επαναφέρη αυτήν εις την ευθείαν οδόν, αλλά αύτη έτι μάλλον αποθρασυνθείσα εκ της επιεικείας του συζύγου, επιδόθη ασυστόλως όλως εις ανόσια έργα προς σκάνδαλον των Χριστιανών κατοίκων του χωρίου Κέϊλικας και παρακαλεί όπως προσέλθωσιν οι μάρτυρες Λουκάς Βουσάκης, Ιορδάνης παπα-Γαβριήλ, Παύλος Ελευθεριάδης και Σταύρος Κεσίσογλου, άπαντες υπήκοοι οθωμανοί, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και κάτοικοι Κέϊλικας, οίτινες και προσελθόντες μετά τας νομίμους τυπικάς διατυπώσεις, κατέθεσαν ενόρκως ότι η εναγομένη Θεοδώρα είναι αισχράς διαγωγής, ότι συνανεστρέφετο μετά πολλών και προπάντων μετά των εκ του χωρίου αυτών Αναστασίου Κ----------- και Αντωνίου Γ------------, ότι μολονότι πολλοί και εκ των συγγενών της και εκ των συμπατριωτών της συνεβούλευαν αυτή όπως απέχη του τοιούτου σκανδαλώδους βίου και της μετά ονομαστών επί αισχρότητι γυναικών τινών συναναστροφής, αύτη ου μόνον τας συμβουλάς δεν ήκουσεν, αλλά και χείρονα διέπραττε και μικρόν δέον συνεπεία του σκανδαλώδους αυτής βίου και φόνος εν τω χωρίω αυτών θα διεπράττετο. 

   Μετά την ούτω συν επί δικαστηρίου ακροάσεως των άνω μαρτύρων, το Δικαστήριον θεωρήσαν την συζήτησιν ως περαιωμένην επέτρεψεν αμφοτέροις τοις διαδίκοις ίνα αποχωρήσαι. Επ’ ολίγον μεθ’ ου προέβη εις την κατ’ ιδίαν συνδιάσκεψιν, καθ’ ην επειδή όχι μόνον η ένορκος των μαρτύρων κατάθεσις αρκούντως απέδειξε την σκανδαλώδη της εναγομένης πολιτείαν και την συζυγικήν αυτής απιστίαν, αλλά και αυτής ταύτης η ρητή ομολογία απέδειξε το αληθές αυτής μοιχεία εγγραφής του ενάγοντος συζύγου και το βάσιμον της αγωγής αυτού και επειδή κατά νόμον (Αρμεν. Βιβλ. Δ΄ 15,13) αποδεικνυομένης της συζύγου μοιχευομένης δύναται ο σύζυγος ν’ απαιτήση την επ’ αυτής διάζευξιν, δια τούτο παμψηφεί αναγνωρίζει την αγωγή του ενάγοντος ως έλλογον και δικαίαν κηρύσσει διαλελυμένον τον μεταξύ αυτού και της εναγομένης συζύγου γάμον εξ υπαιτιότητος αυτής και επετέθεσεν αυτή πάντα τα δικαστικά έξοδα και τέλη.

   Την απόφασιν αυτού ταύτην αυθωρεί απήγγειλεν αμφοτέροις τοις διαδίκοις ο σεβαστός πρόεδρος, οίτινες δεχθέντες αυτήν καθ’ ολοκληρίαν εδήλωσαν ότι παραιτούνται παντός ενδίκου μέσου ήτοι εφέσεως, αναιρέσεως και αναψηλαφήσεως. Μεθ’ ου η συνεδρίασις διελύθη.
 
   Εν Νικοπόλει τη 18 Δεκεμβρίου 1899

                 Ο πρόεδρος                                                          τα μέλη
        Ο Κολωνίας Πολύκαρπος                                        Παπά Θεοφάνης

                                                  Ο Γραμματεύς
                                                 Α. Μαυρίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου