Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Απόφαση διαζυγίου και αργία ιερέων λόγω ξυλοδαρμού στην Κόρατζα το 1899   Άλλες δύο αποφάσεις του Πνευματικού Δικαστηρίου της Μητρόπολης Κολωνίας δημοσιεύουμε σήμερα. Η πρώτη αφορά το αίτημα διαζυγίου που καταθέτει μια Κορατζινή κατά του συζύγου της, ο οποίος πριν από είκοσι χρόνια μετανάστευσε και έκτοτε χάθηκε κάθε επικοινωνία. Ο σύζυγος απέφυγε να απαντήσει ακόμα και στο γράμμα που του έστειλε στη Βραΐλα της Ρουμανίας μέσω ενός θείου του.    
   Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη φιλονικία δύο ιερέων της Κόρατζας. Ο ένας κατακράτησε κρυφά δικαιώματα του άλλου και τελικά έφτασαν στον ξυλοδαρμό.
   Η συνέχεια στα πρακτικά του Πνευματικού Δικαστηρίου.


Αύξων αριθ. 1                       Συνεδρίασις Α΄

   Το εν Νικοπόλει εδρεύον πνευματικόν Δικαστήριον της ιεράς Μητροπόλεως Κολωνίας συγκείμενον εκ της Α. Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου Κολωνίας κ. Πολυκάρπου, ως προέδρου, και των τακτικών αυτού μελών οσιωτάτου ηγουμένου της ιεράς Μονής της Θεοτόκου κυρ Ηλιού και Χατζη----? κυρ Ιωάννου, την νόμιμον αποτελούντων απαρτίαν, συνήλθεν εν τη ωρισμένη αιθούση των συνεδριάσεων αυτού εν τη ιερά Μητροπόλει τη Δευτέρα Ιουλίου εν ημέρα Παρασκευή, παρόντος και του χρέη γραμματέως εκπληρούντος Νικολάου Τζηράχ.
   Εν πρώτοις ανεγνώσθη υπό χρονολογίαν 25ην Ιουνίου ε.ε. και αριθ. πρωτ. 1 αγωγή της Σοφίας θυγατρός Κωνσταντίνου Χαραλάμπους εκ του χωρίου Κόρατζα, υπηκόου οθωμανής, τα οικιακά μετερχομένης, κατά Σάββαν Τζηνάρ εκ του αυτού χωρίου, αγνώστου διαμονής και κατοικίας. Δια της αγωγής ταύτης η ενάγουσα εκτίθησεν ότι, προ τριάκοντα ετών συζευχθείσα νομίμως μετά του καθ’ ου η αγωγή αυτής Σάββα και συζήσασα μετ’ αυτού επί δεκαετίαν απέκτησεν εξ αυτού τρία τέκνα, ων τα μεν δύο απεβίωσαν το δε εν εξέδοτο εις γάμου κοινωνίαν. Ότι από εικοσαετίας και επέκεινα εγκαταλιπών αυτήν απροστάτευτον απήλθεν εις ξένους τόπους, αγνώστους αυτή, μηδόλως προνοήσας περί αυτής κατά το διάστημα των είκοσιν ετών. Ότι, καίτοι μαθούσα ότι διατρίβει εν Βραϊλα, έγραψε προς αυτόν και διεμήνυσε διά του θείου του Δημητρίου όπως ελθών προς αυτήν αναλάβη τα συζυγικά αυτού καθήκοντα εν τούτοις ουδ’ απαντήσεως αυτήν ηξίωσεν. Ότι κατατρυχομένη υπό φοβεράς ενδείας διατρέχει ηθικόν κίνδυνον και εξαιτείται όπως γίνη δεκτή η αγωγή αυτής, κηρυχθή διαλελυμένος ο μεταξύ αυτής και του εναγομένου συζύγου υφιστάμενος γάμος εξ υπαιτιότητος αυτού, άτε μηδεμίαν περί αυτής λαβόντος τούτου από εικοσαετίας πρόνοιαν.
   Της αγωγής ταύτης παραπεμφθείσης αρμοδίως ενώπιον του δικαστηρίου τούτου και μετά την νόμιμον προδικασίαν εισαχθείσης εις συζήτησιν κατά την σημερινήν συνεδρίαν παρέστη η ενάγουσα, διά πληρεξουσίου αυτής αντιπροσώπου του Γεωργίου Κυριακού, κατοίκου Νικοπόλεως, διορισθέντος τοιούτου δυνάμει πληρεξουσίου εγγράφου από ημερομ. 1ης Ιουλίου ε.ε., ος και αναπτύξας προφορικώς τα εν τη αγωγή αυτής και καταθέσας πιστοποιητικόν έγγραφον των μηκταροδημογερόντων του χωρίου Κόρετζα, κατεκυρωμένου τη μηκταρική σφραγίδι, βεβαιωμένου υπό του εφημερίου του χωρίου, δι’ ου πιστοποιείται ότι ο εναγόμενος Σάββας Τζηνάρ όντως από εικοσαετίας εγκατέλιπε την ενάγουσαν σύζυγον, μηδεμίαν έκτοτε περί αυτής λαβόντος πρόνοιαν, εξητήσατο την παραδοχήν της αγωγής της εντολίδος αυτού και την σχετικήν του διαζυγίου έκδοσιν.
   Μετά την ανάγνωσιν της αγωγής ταύτης και την απομάκρυνσιν του πληρεξουσίου της εναγούσης το δικαστήριον διασκεψάμενον κατ’ ιδίαν, ιδόν δε και τας σχετικάς -----? του Νόμου εκήρυξε τον μεταξύ της εναγούσης Σοφίας Κωνστ. Χαραλάμπους και του εναγομένου Σάββα Τζηνάρ διαλελυμένον εξ υπαιτιότητος αυτού, την δε απόφασιν αυτού ταύτην αυθωρεί απήγγειλε τω πληρεξουσίω της εναγούσης.

   Ακολούθως παραστάντων ενώπιον του Δικαστηρίου των εκ του χωρίου Κόρετζα ιερέων Κυριακού και Θεοδώρου μετά των υποδειχθέντων και προσκληθέντων μαρτύρων Στεφάνου Εστιρίδου, αδελφού του παπα-Θεοδώρου, Βασιλείου Ζωγράφου, Ελευθερίου Κιοτζά? (ΣΗΜ: δυσανάγνωστον) το δικαστήριον επελήφθη της μεταξύ των δύο τούτων περί δαρμού υποθέσεως μετά την ένορκον κατάθεσιν των μαρτύρων και την τρανήν απόδειξιν της ενοχής αμφοτέρων των ιερέων, του μεν παπα-Κυριακού κατακρατήσαντος δικαιώματα του παπα-Θεοδώρου, τούτου δε επιτεθέντος εναντίον του πρώτου και πληγώσαντος αυτόν ανηλεώς κατά κεφαλής. Το δικαστήριον έθηκεν αμφοτέρους εις τρίμηνον αργίαν πάσης ιεροπραξίας και επέβαλεν αυτοίς πρόστιμον εκ δύο λιρών Τουρκίας. Της αποφάσεως ταύτης απαγγελθείσης αυθωρεί αμφοτέροις τοις ιερέσιν η συνεδρίασις διελύθη.

Εν τη ιερά Μητροπόλει τη 6η Ιουλίου απρθ (1899)

Ο πρόεδρος                                                                                τα μέλη
Ο Κολωνίας Πολύκαρπος                                                     Καθηγούμενος Ηλίας

                                                      Ο Γραμματεύς
                                                   Νικόλαος Τζηράχ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου