Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Απόφαση διαζυγίου λόγω μοιχείας - Σουπάχ Νικοπόλεως 1900


  Ο ξενιτεμένος Παύλος Γ. από το Σουπάχ Νικοπόλεως, επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια στο χωριό του. Πηγαίνει αμέσως στο σπίτι να συναντήσει τη γυναίκα του Σώνα, την οποία είχε αφήσει πίσω με ένα μικρό παιδί. Η έκπληξή του είναι τεράστια, όταν τη βρίσκει λεχώνα, με ένα νεογέννητο αγόρι στην αγκαλιά.
   Είναι τα αποτελέσματα της πολύχρονης απουσίας πολλών ανδρών από την περιοχή Νικοπόλεως. Το κύμα μετανάστευσης προς το Κουμπάν, την Κριμαία, τη Ρουμανία, την Κωνσταντινούπολη, την Αμερική κλπ, κορυφώθηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και την πρώτη του 20ου, Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μένουν πίσω μόνες πολλές γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Και επειδή ως γνωστόν "ο ...διάολος έχει πολλά ποδάρια", η μοιχεία εξελίχθηκε σε πραγματική πληγή. 
   Μάλιστα ο Μητροπολίτης Πολύκαρπος έφτασε μέχρι του σημείου, σχεδόν να "απαγορεύσει" την προσέλευση ασυνόδευτων γυναικών στο "παζάρι", προκειμένου να αποφεύγονται παραστρατήματα και κακόβουλα σχόλια. Παρά ταύτα, τα παρατράγουδα ήταν συχνά και στις μικρές κοινωνίες των χωριών, αλλά και της πρωτεύουσας Νικόπολης, τα επεισόδια παρόμοιου τύπου ήταν συνεχή. 
   Η συνέχεια της συγκεκριμένης περίπτωσης, στα επίσημα πρακτικά του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κολωνίας, με προεδρεύοντα το Μητροπολίτη Πολύκαρπο Ψωμιάδη (5 Νοεμβρίου 1900).

Συνεδρίασις Ε΄

   Παρακαθημένης της Α.Σ. του αγίου Κολωνίας Κυρίου Πολυκάρπου, παρόντων των μελών του Πνευματικού Δικαστηρίου, παπά κυρ Χρήστου και παπά κυρ Θεοφάνους και του γραμματέως Κ. Π. Ρωμανού, μετά την ανάγνωσιν και επικύρωσιν των Πρακτικών της προηγουμένης συνεδρίας, ανεγνώσθη αγωγή υπό ημερ. 30 Οκτωβρίου ε.ε. και αριθ, πρωτ. 136, του Παύλου Γ........, κατοίκου Σουπάχ, υπηκόου οθωμανού, το επάγγελμα γεωργού, δι` ης ούτος εκτέθησεν ότι προ δέκα ετών συνεζεύχθη νομίμως μετά της καθ` ης η αγωγή αυτού Σώνης, το γένος Κ......., εξ ης απέκτησεν εν τέκνον, ότι επανελθών μόλις προ τριών εβδομάδων εκ του επί ολόκληρον τετραετίαν διαρκέσαντος ταξειδίου του, όλως απροσδοκήτως εύρε την εναγομένην σύζυγόν του λεχώ. 
   Τουθ` όπερ μαρτυρεί την υπό της εναγομένης συζύγου μίασιν της συζυγικής κλίνης, ότι εν τοιαύτη περιπτώσει δικαιούται κατά νόμον ίνα απαιτήση το απ` αυτής διαζύγιον και εξαιτείται όπως γενομένης αποδεκτής της αγωγής αυτού, κηρυχθή διαλελυμένος ο μεταξύ αυτού και της εναγομένης συζύγου υφιστάμενος γάμος εξ υπαιτιότητος αυτής και καταδικασθή αύτη εις πάντα τα δικαστικά έξοδα και τέλη.

   Της αγωγής ταύτης παραπεμφθείσης αρμοδίως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και μετά την νόμιμον προδικασίαν, εισαχθείσης εις συζήτησιν κατά την σημερινήν συνεδρία παρέστησαν αμφότεροι οι διάδικοι αυτοπροσώπως και ο μεν ενάγων ανέπτυξε και προφορικώς τα εν τη αγωγή αυτού εκτεθέντα, η δε εναγομένη απαντώσα είπεν ότι τω όντι έτεκεν εξ άλλου ανδρός τέκνον, απαιτηθείσα και ότι αφ` ου ο σύζυγος αυτής δεν παραδέχεται αυτήν και αύτη δεν θέλει τοιούτον σύζυγον.

   Το Δικαστήριον τούτον θεωρήσαν την συζήτησιν πεπεραιωμένην, επέταξεν αμφοτέροις τοις διαδίκοις να αποχωρήσωσιν επ` ολίγον, μεθ` α προέβη εις την κατ` ιδίαν διάσκεψιν, καθ` ην επειδή η εναγομένη Σώνα ωμολόγησεν ότι έτεκεν εξ άλλου ανδρός άρρεν, όπερ εσπαργανωμένον είδε και ο ενάγων σύζυγος κατά την επάνοδον αυτού εκ του επί τετραετίαν όλην διαρκέσαντος ταξειδίου αυτού και επειδή κατά νόμον (Αριθ. Βιβλ. Δ` τετρ. ΙΕ΄ 13) αποδεικνυομένης της συζύγου μοιχευομένης δύναται ο σύζυγος ν` απαιτήση την απ` αυτής διάζευξιν, δια τούτο παμψηφεί αναγνωρίζει την αγωγήν του ενάγοντος ως έλλογον και δικαίαν, κηρύσσει διαλελυμένον τον μεταξύ αυτού και της εναγομένης συζύγου γάμον εξ υπαιτιότητος αυτής και επετέθησεν αυτής πάντα τα δικαστικά έξοδα και τέλη. 
   Την δε απόφασιν αυτού ταύτην αυθωρεί απήγγειλεν αμφοτέροις τοις διαδίκοις ο σεβαστός πρόεδρος, οίτινες δεχθέντες αυτήν καθ` ολοκληρίαν εδήλωσαν ότι παραιτούνται παντός ενδίκου μέσου, ήτοι εφέσεως, αναιρέσεως και αναψηλαφήσεως.
   Μεθ’ α η συνεδρίασις διελύθη.
 
   Εν Νικοπόλει τη 5η Νοεμβρίου 1900

                 Ο πρόεδρος                                                          τα μέλη
        Ο Κολωνίας Πολύκαρπος                                        Παπά Θεοφάνης

                                                  Ο Γραμματεύς
                                                 Κ. Π. Ρωμανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου