Νικόπολις - Γαράσαρη - Sebinkarahisar - Susehri.

Σας κάνουν ..κλικ; Καλώς ήρθατε!

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Δίστιχα...


Dimitris Kotyletes Kehagias :

"Να σαν εσένα Χουπερήν, ζαερ πως ατλαεύω
σο κάστρον τη Γαράσαρης κάθουμαι κι οφλαεύω..."

Houperin Asarcikli :
"Απάν' ασήν Γαρέσαρην, αμον αητέντς πετάγω, 
ιβόρα εφτάγω σο Εγριπέλ και σα Κοτύλε πάγω..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Ασά Κοτύλεα έρχουμαι, σο Ασαρτζούχ να πάω...
τ'ομμάτεα μ' είδαν το Γουρούχ, τρανόν όρκον εφτάω..."

Houperin Asarcikli :
"Ασό Γουρούχ σο Τάμντερε κι επ'έκει σ' Ασαρτζούγουν, 
λούρα ζουρνά επαίρουνε και τα ταβούλια κρούγουν..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Σίτεα δεαβαίνω τ΄ Ασαρτζούχ δάκρεα πονέα γεράδες 
τα τέρτεα μ΄ επερίσσεψαν ση Τάμζαρας τ΄ οβάδες..."

Houperin Asarcikli :
"Σίτε αφκά ασ' Ασαρτζούχ, τη Καταχώρ ρασία, 
εκεί τρώγνε και πίνουνε τη Λίτζασας παιδία..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Λέγνε για τη Γαράσαρη ντο εν όλο σκοτία, 
σ'εμά τ' ομμάτεα φαίνεται τρανέσα πολιτεία..."

Houperin Asarcikli :
"Σκοτία εν' τ'ομμάτεα'τουν, αβούτ' τιδέν 'κί ξέρ'νε, 
τ'εμέτερα τα κάστροπα, των Ακριτών τα τέρτεα λέγ'νε..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Εκιτι πάσα Χουπερήν τα ψύας όλο κλαίγνε 
σίτεα ελέπς Γαρασαρη τ' ομμάτεα σ΄ αραεύνε..."

Houperin Asarcikli :
"Εσύ πα πάσα-Κεχαγιά, ασά Κοτύλε ρίζας έσεις, 
τα λεφτοκάρεα σο ρασίν παγαίνεις να τερέσεις..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Εσύ ελέπς το δεάταγμαν, ατό τη σκευοφύλαξ, 
να ξερτς τρανόν η φάμελια ση Κεχαγιά το κρίμαν..."

Houperin Asarcikli :
"Τρανόν κιτάπ εφτάγουνε, όλια τ`εμά τα σόγια, 
Νικόπολις και Κερασούς σον ουρανόν έχ'νε τα μπόγια..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Λελεύω σε Γαράσαρη, σα λίβεα απές πως κεισαι,
σο κάστρο σ' ετσαντζάρεψα, ο Χουπερήν τερεί σε..."

Houperin Asarcikli :
"Ατά ντο λέγεις Κεχαγιά, εν' τραγωδία σ` ωτία μ', 
σο κάστρον γυροκλώσκουμαι, 'λαρώνετ' η καρδία μ'..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Πολλά νουνίζεις με τ'αχούλ, πολλά με την καρδίαν,
τ'ομμάτεα σ' εσκοτείνεψαν ασήν αρρωθυμίαν..."

Houperin Asarcikli :
"Τ' ομμάτεα μ' εν' σο Ασαρτζούχ, σην καστροπολιτείαν,
σίτε ακούγω τον ζουρνάν, χουλαίνετ' η καρδία μ'..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Η κάρδεα σ' έν σο Ασαρτζούχ και ση Βελή τ' οσπίτ' ε',
το ψυοόπο σ' έν αβόλιστον, καμίαν 'κί θα κείται..."

Houperin Asarcikli :
"Ατό τ'οσπίτ 'κι'έν τη Τουρκάντ', εν' τη Τζανών Πετράντων,
δάκρεα και γαίμα έχ' απές, Ρωμαίων Ακριτάντων..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Χιλιάδες χρόνεα εδέβανε, Τζανών Πετράντων γαίμαν,
ακόμαν γυροκλώσκουνταν Πετράντ' αφκά σο ρέμαν..."

Houperin Asarcikli :
"Εμείς κι αν αποθάνουμεν, το όνομαν κι αν χάται,
κάθε λιθάρ' θα λέγ'ατό, Ρωμαίοις θα λογιάται..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Τον θάνατον ξαν μη νουνίζ'ς, γιοσμάς είσαι ακόμαν.
Ρωμαίοι έρθαν κι εδέβανε, θάμαν σ' ατό το χώμαν..."

Houperin Asarcikli :
"Γαρεσαρέτες σκύλ' υιός είμαι, τον Χάρον 'κί φοβούμαι,
το γαίμα το ρωμαίικον για πάντα θα κρατούμε..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Λίτζασα, Τάμζαρα, Κοϊνίκ και ούλεα τα χωρία,
με τ'εσέν σίτεα είδα'τα, κ' ανασπαλλω καμίαν..."

Houperin Asarcikli :
"Τα μέρια τη Γαρέσαρης, 'κί ίνεται να ανασπάλλεις,
μίαν ελέπ'ς ασά σουμά, σο νού'σ απές τα βάλεις..."

Dimitris Kotyletes Kehagias :
"Έκιτι πάσεα Ασαρτσικλή, τα λόγεα σ' έν βαρέα,
μίαν κι άλλο ας επέγναμε, εντάμα με παρέα..."

Houperin Asarcikli :
"Ο Θεόν εν' με τ'εμάς, με τη Ρωμαίοις εντάμαν,
πάλε θα φτάει το θάμαν'ατ, για το τ'εμόν το τάμαν..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου